Спосіб виробництва механічної енергії, пат. Укр.№ 73099

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Петренко Владимир, 56 років

Контактний телефон, мейл: (050)6563532

Місце проживання, регіон: м.Суми

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Вища, Сумський ДУ

Назва пропонованої розробки (ідеї): Спосіб виробництва механічної енергії, пат. Укр.№ 73099

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: енергетика, електротехніка

Основні терміни (ключові слова): двигун, постійний магніт, сила магнітной взаємодії, ротор, статор

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Виробництво механічної енергії без витрат пального

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Завдяки взаємодії постійних магнітів ротора і статора збуджують механічну силу, здатну тривалий час долати механічний опір і приводити в рух ротор. При цьому постійні магніти не розмагнічуються, а охолоджуються, бо саме їх теплова енергія перетворюється на механічну роботу. У процесі роботи магнітного двигуна прогнозується питома сила магнітної взаємодії в напрямку руху порядку 1 ньютона на см2 площі ротора в магнітному зазорі. При лінійній швидкості ротора 50 м/с це означає 50 Вт/см3.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Винахід запропоновано, як новий спосіб виробництва механічної енергії. Достатніми умовами для такого виробництва енергії є створення в повітряному зазорі між ротором і статором магнітного поля з тангенціальною складовою в напрямку руху. Для створення такого поля запропоновано забезпечити намагнічування однієї з сторін зазору вздовж поверхні в напряку руху, а іншої сторони - перпендикулярно до поверхні.
Така пропозиція в науковому плані ще не розглядалась, дослідний зразок не зроблено. Релізація запропонованого винаходу дозволить провести оснащення автономними джерелами руху (магнітними двигунами) будь-якого пристрою, для роботи якого не потрібне інше джерело енергії (пальне, електроенергія).

Вкажіть очікувані області застосування Найширше застосування в сферах діяльності людини від протезів людини, в тому числі і протезу серця, до побутової і агротехнічної техніки та транспортних засобів всіх масштабів

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? При широкому використанні запропонованого винаходу зменшиться енергетична залежність України від закордонних джерел енергії (нафти та газу), скоротиться собівартість продукції, виробленої в Україні.

Наукові дослідження запропонованого "Способу" дозволять оптимізувати режими роботи магнітних двигунів та склад магнітних матеріалів. Виробництво магнітних двигунів запропонованої конструкції значно простіше і дешевше, ніж електричних та бензинових і дизельних двигунів, що дозволить розширити сфери їх використання (наприклад, дитячі іграшки та тренажери, агротехнічний мініінструмент, побутова техніка, транспортні засоби, включаючи авіаційну техніку, та ін.)

Завдяки відмові від використання палива буде зменшено теплове забруднення оточуючого середовища та забруднення двоокисом вуглецю, окислами азоту та ін.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) ) При умові швидкого проведення досліджень та розгортання саме вітчизняного виробництва магнітних двигунів, ринок їх реалізації має бути якнайширший.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Запропонований винахід створено на основі аналізу конструкцій магнітних двигунів, що вже запатентовані. Основані лише на гіпотезах авторів, конструкції-аналоги часто не мають теортичного обгрунтування здатності виконувати механічну роботу. Це посилання на "космічну енегргію", періодичну в часі взаємодію магнітів, ускладнення конструкції, що заважає і її аналізу, і практичній реалізації. Саме аналіз недоліків та перваг відомих конструкцій дозволив створити запропонований винахід значно простішим, доступнішим для реалізації та подальшого дослідження.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Запропоноване технічне рішення пройшло повну експертизу в Держпатенті України. Виданий патент України №73099. Є креслення дослідного зразка.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент України № 73099. Заявлено в травні 2001 року. Патент видано 15.06.2005р.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»?
• Допомоги в "просуванні" запропонованого винаходу до широкого впровадження.
• Привернення уваги творчої молоді до актуальних задач сучасності. Конструктивний діалог з ними, поєднання творчого запалу молоді і досвіду старших поколінь.

Теги: